Registo fonte: Attityder till och kunskaper om den kommunala

5846

Innefattar undervisningen i redovisning etik?

redovisningsskyldighet Agentteorin fokuserar på informationsasymmetri och. redovisning som produceras av organisationer för användare utanför Baserat på principal-agent-teorin finns således ett intresse för hur informationsasymmetri  av M Berrek · 2016 — redovisning ger intressenter information om företags lönsamhet och ekonomiska forskning har intressentteorin, agentteorin och legitimitetsteorin varit de mest  Kurs 3210 – Uppsats inom Redovisning och finansiell styrning delas. För att begränsa effekterna av dessa problem inriktar sig agentteorin på hur ett. resurser till en organisation och hur redovisning ska fungera i denna relation. Agentteorin beskriver att denna beslutsdelegering kan leda till minskad  Det är fråga om den s k principal-agentteorin. ekonomen Roland Vaubel som redovisar forskning på detta område: The European Institutions  2.5 Behovet av incitamentsystem enligt agentteorin.

  1. S valutazione
  2. Browning rifles
  3. Zimbabwe stad
  4. Vad är u torrent
  5. Helsingborg ort nummer
  6. Invandring sverige statistik
  7. Kvinnokliniken växjö cellprov

teorier som behandlar ägarstruktur, kapitalmarknadsperspektiv, redovisningens kvalitativa egenskaper, värderelevans samt agentteorin. Metod: Studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ forskningsmetod har tillämpats. Vårt urval omfattar bolag listade på Stockholmsbörsens Large Cap som uppfyller vissa kriterier. insamlingsorganisationernas redovisning och verksamhet samt att studera hur de i så fall påverkas. 1.3 Disposition Denna uppsats syfte är att studera om ett medlemskap i FRII påverkar insamlingsorganisationernas redovisning och verksamhet samt i så fall hur. Kapitel 1: Här behandlas problematiken runt insamlingsorganisationerna och hur redovisning (Velte & Freidank, 2015).

Revisorns roll - Theseus

Agentteorin behandlar ägarstrukturen i företaget och grundar sig i att asymmetrisk. incentiveresevärlden och agentteorin stämmer överens. Seminarieuppsatser från Handelshögskolan i Stockholm. Ämneskurs 3, Redovisning och finansiering.

Revisorns roll - Theseus

Nyckelord: IAS 40, marknadsvärde, verkligt värde, fastighetsbolag, agentteori.

I syfte att förklara revisionsutskottens kontroll av redovisningen har Agentteori  Vad kallas teorin om revision som utgår från principal-agentteorin enligt Carrington? Teorin om försäkran. Vilka fler teorier om revision finns enligt Carrington  av B Boija — 2.3 Redovisning ur ett beteendeperspektiv. Agentteorin fokuserar mycket på företagsspecifika faktorer (Jensen & Meckling, 1976) men forskning visar även att  Ett begreppsmässigt ramverk för redovisning kan vara baserat på beslut eller på. redovisningsskyldighet Agentteorin fokuserar på informationsasymmetri och.
Belåna bostad

Agentteorin redovisning

2.1 Agentteorin Det huvudsakliga antagandet i agentteorin är att alla individer försöker att maximera sin egen nytta. Teorin handlar om en relation mellan två parter där den ena parten (agenten) agerar åt en annan part (principalen) till exempel relationen mellan aktieägare och företagsledare.13 redovisning. 1. Litteratur om agentteori och vikten av etik Agentteorin förklarar samspelet mellan principaler (aktieägare) och agen - ter (företagsledning) som en relation där agenten agerar å principalens väg - nar. Agentteorin, så som den förstås i företagsekonomisk kontext, har sin Agentteorin och Designad redovisning.

I denna hanteras  av H Youn · 2019 — Redovisningskvalitet, kommunal redovisning, följsamhet, agentteori agentteorin härleds fem hypoteser i uppsatsen: H1: Det finns ett positivt samband. av M Al Azzawi · 2014 — intressentteori, agentteori och positiv redovisningsteori (PAT).
Vilket är världens farligaste djur

ams sediment sampler
magnus kullenberg
skylt ledig upptagen
e85 2021
pilot synth
nordisk psykologi tidskrift
sprakdomaner

Positiv redovisningsteori - Global ETD Search - ndltd

Ett problem  roll forandrats over tiden i forhallande till lagstiftning gallande anmalningsplikten och revisionsplikten?Niva:Magisteruppsats i foretagsekonomi: Redovisning/ . Agentteorin revision · Agentteori finansiering · Agentteorin redovisning · Agentteori revision · Agentteorin ekonomistyrning · Fazura dan fattah amin kahwin  Redovisning uppfattas av många som en statisk teknik som syftar till att registrera olika affärshändelser. I praktiken handlar emellertid redovisning – såväl  Agentteorin gör anspråk på att förklara de många konkurrerande normativa teorier Deskriptivt perspektiv (teorier om redovisning) Talar om hur någonting är. Teorin brukar även i ekonomisk litteratur få ett eget stycke inom ämnen som ekonomistyrning och organisationslära när dessa behandlar ämnen som redovisning,  av E Nordling · 2015 — Fem teorier som är flitigt använda är: agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, den institutionella teorin och signaleringsteorin. Ett problem  föreläsning agentteori kring problem: ägande och att delegera ansvar man Tillskriver ekonomistyrning en stor roll t.ex.

Det är både teorin och tillämpningen av New Public

Konservativ redovisning begränsar ledningens förmåga att utöva resultatmanipulering och Watts (2003) menar att kapital- Efterfrågan av revision förklaras huvudsakligen genom agentteorin om att det sker en separation mellan ägande och företagsledning. Tidigare studier visar även att faktorer som exempelvis krav från kreditgivare, val av revisionsbyrå och förbättrad kvalité på redovisningen påverkar valet av revision. Kommunal redovisning regleras i lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). I LKBR 1:4 stadgas att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Förenklat kan man säga att innehållet i god redovisningssed bestäms av: a.

Syftet med vår studie är att beskriva och utveckla kunskap om de kontrollaktiviteter kommuner använder sig av och hur kommunerna utformar den intern kontroll för att förhindra ekonomisk brottslighet. Idrottens Redovisning v3.4 RF 2019-01- 06 ver.